ISO 27001 is een van de meest erkende internationale normen voor informatiebeveiliging. Het biedt organisaties een kader voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van informatiebeveiligingsmaatregelen. Maar wat zijn de pijlers van deze norm en hoe kunnen organisaties deze gebruiken om hun informatiebeveiliging te versterken?

De pijlers van ISO 27001 omvatten een reeks van maatregelen die bedrijven moeten nemen om hun informatie te beschermen tegen bedreigingen zoals hackers, malware en menselijke fouten. Deze omvatten onder andere risicobeheer, fysieke beveiliging, toegangscontrole, beveiligingsbewustzijn en incidentbeheer. Door deze pijlers te begrijpen en te implementeren, kunnen organisaties hun gevoelige informatie beschermen en een solide informatiebeveiligingsprogramma opzetten.

wat zijn de pijlers van iso 27001?

Wat zijn de pijlers van ISO 27001?

ISO 27001 is een internationale standaard voor informatiebeveiliging. Het is een norm die organisaties helpt om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen. ISO 27001 is gebaseerd op een aantal pijlers die de basis vormen van een effectieve informatiebeveiligingsstrategie. In dit artikel zullen we deze pijlers van ISO 27001 nader onderzoeken.

1. Risicobeoordeling

De eerste pijler van ISO 27001 is risicobeoordeling. Dit houdt in dat een organisatie de risico’s moet identificeren die van invloed zijn op de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie. Door deze risico’s te beoordelen, kan een organisatie effectieve beveiligingsmaatregelen implementeren om deze risico’s te verminderen of te elimineren.

Een risicobeoordeling omvat het identificeren van bedreigingen, het evalueren van de waarschijnlijkheid en impact van deze bedreigingen en het bepalen van de risiconiveaus. Op basis van de resultaten van de risicobeoordeling kan een organisatie een informatiebeveiligingsbeleid ontwikkelen dat is afgestemd op de specifieke risico’s waarmee de organisatie wordt geconfronteerd.

2. Beveiligingsbeleid

Een beveiligingsbeleid is de basis van een effectieve informatiebeveiligingsstrategie. Het beveiligingsbeleid moet worden ontwikkeld op basis van de resultaten van de risicobeoordeling en moet de doelstellingen, verantwoordelijkheden en procedures voor informatiebeveiliging binnen de organisatie definiëren.

Het beveiligingsbeleid moet ook worden gecommuniceerd naar alle medewerkers van de organisatie en moet regelmatig worden beoordeeld en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat het relevant blijft voor de veranderende bedreigingsomgeving.

3. Organisatie van informatiebeveiliging

Het organiseren van informatiebeveiliging is de derde pijler van ISO 27001. Dit houdt in dat een organisatie de verantwoordelijkheden en rollen voor informatiebeveiliging moet definiëren en dat er procedures moeten worden vastgesteld om informatiebeveiliging binnen de organisatie te beheren.

Het organiseren van informatiebeveiliging omvat ook het trainen van medewerkers over informatiebeveiligingsbeleid en procedures en het toezicht houden op de naleving van deze procedures.

4. Beveiliging van personeel

Een organisatie moet ervoor zorgen dat haar medewerkers op een veilige en verantwoorde manier met informatie omgaan. Dit houdt in dat medewerkers moeten worden gescreend voordat ze toegang krijgen tot gevoelige informatie en dat er procedures moeten zijn voor het beheren van de toegang van medewerkers tot informatie.

Een organisatie moet ook regelmatig trainingen en bewustzijnscampagnes organiseren om medewerkers op de hoogte te houden van de risico’s van informatiebeveiliging en hen te trainen in veiligheidsprocedures.

5. Beheer van activa

Een organisatie moet de informatie en informatiesystemen die zij bezit beschermen. Dit houdt in dat een organisatie moet weten welke informatie en informatiesystemen zij bezit, waar deze zich bevinden en welke risico’s ermee gepaard gaan.

Het beheer van activa omvat ook het vaststellen van procedures voor de classificatie van informatie en het toewijzen van beveiligingsmaatregelen op basis van de classificatie.

6. Toegangsbeheer

Toegangsbeheer is de zesde pijler van ISO 27001. Dit houdt in dat een organisatie moet bepalen wie toegang heeft tot welke informatie en informatiesystemen en welke beveiligingsmaatregelen er moeten worden genomen om deze toegang te beheren.

Toegangsbeheer omvat het vaststellen van procedures voor het beheer van wachtwoorden, het toewijzen van toegangsrechten op basis van functie of rol en het monitoren van toegangsactiviteit om ongeautoriseerde toegang te detecteren.

7. Cryptografie

Cryptografie is het proces van het versleutelen van informatie om deze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. Dit is de zevende pijler van ISO 27001. Cryptografie omvat het gebruik van versleutelingstechnologieën om informatie te beschermen tijdens opslag en verzending.

Een organisatie moet procedures vaststellen voor het gebruik van cryptografie en ervoor zorgen dat de gebruikte cryptografische algoritmen en sleutels veilig zijn.

8. Fysieke beveiliging

Fysieke beveiliging is de achtste pijler van ISO 27001. Dit omvat het beveiligen van de fysieke omgeving waarin informatie wordt opgeslagen en verwerkt. Fysieke beveiligingsmaatregelen omvatten het beveiligen van gebouwen, serverruimtes, kantoren en andere ruimtes waarin informatie wordt opgeslagen.

Fysieke beveiliging omvat ook het beveiligen van hardware-apparaten zoals servers, routers en switches en het beveiligen van mobiele apparaten zoals laptops en smartphones.

9. Beveiliging van communicatie en netwerken

Beveiliging van communicatie en netwerken is de negende pijler van ISO 27001. Dit houdt in dat een organisatie de communicatie- en netwerkapparatuur moet beveiligen die wordt gebruikt om informatie te verzenden en te ontvangen.

Beveiligingsmaatregelen omvatten het beveiligen van internetverbindingen, het beveiligen van draadloze netwerken en het beveiligen van communicatie tussen verschillende netwerken.

10. Continuïteit van bedrijfsprocessen

De tiende en laatste pijler van ISO 27001 is de continuïteit van bedrijfsprocessen. Dit omvat het ontwikkelen van plannen en procedures om ervoor te zorgen dat bedrijfsprocessen kunnen blijven functioneren in geval van een noodsituatie.

Continuïteitsplanning omvat het identificeren van potentiële noodsituaties, het vaststellen van procedures voor het herstellen van systemen en het testen van deze procedures om ervoor te zorgen dat ze effectief zijn.

Voordelen van ISO 27001

Het implementeren van ISO 27001 biedt tal van voordelen voor organisaties. Het helpt organisaties om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen, wat leidt tot meer vertrouwen van klanten en partners.

ISO 27001 helpt organisaties ook om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten op het gebied van informatiebeveiliging en kan helpen om kosten te besparen door het verminderen van beveiligingsrisico’s en het verbeteren van de efficiëntie van beveiligingsprocessen.

ISO 27001 versus andere beveiligingsnormen

ISO 27001 is een internationale standaard voor informatiebeveiliging en wordt wereldwijd erkend. Andere beveiligingsnormen, zoals de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) en de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), zijn gericht op specifieke sectoren en toepassingen.

ISO 27001 is een algemene norm die kan worden toegepast op elke organisatie, ongeacht de grootte of sector. Het biedt een raamwerk voor het ontwikkelen van een effectieve informatiebeveiligingsstrategie die kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van de organisatie.

Frequently Asked Questions

Wat is ISO 27001?

ISO 27001 is een internationale standaard voor informatiebeveiliging. Het biedt een framework voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een Information Security Management System (ISMS).

ISO 27001 helpt organisaties om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van hun informatie te beschermen en te waarborgen, en om te voldoen aan de wet- en regelgeving en andere eisen op het gebied van informatiebeveiliging.

Wat zijn de voordelen van ISO 27001-certificering?

ISO 27001-certificering biedt een aantal voordelen voor organisaties. Het vergroot het vertrouwen van klanten, partners en andere belanghebbenden in de informatiebeveiliging van de organisatie. Het geeft aan dat de organisatie voldoet aan internationale normen voor informatiebeveiliging en dat het een goed beveiligingsbeleid heeft geïmplementeerd.

Daarnaast kan ISO 27001-certificering ook leiden tot kostenbesparingen door het verminderen van beveiligingsincidenten en het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van het beveiligingsbeleid.

Wat zijn de pijlers van ISO 27001?

De pijlers van ISO 27001 zijn:

  • De Plan-do-check-act-cyclus (PDCA-cyclus): Dit is een continue cyclus van plannen, implementeren, evalueren en verbeteren van het ISMS.
  • Risicomanagement: Hierbij worden risico’s geïdentificeerd, geanalyseerd en beoordeeld, en worden passende maatregelen genomen om deze risico’s te beperken of te elimineren.
  • Beveiligingscontroles: Dit zijn specifieke maatregelen op het gebied van beveiliging die worden genomen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen.

Door deze pijlers te hanteren, kunnen organisaties voldoen aan de vereisten van ISO 27001 en zorgen voor een effectief ISMS.

Hoe implementeer je ISO 27001?

Het implementeren van ISO 27001 vereist een gestructureerde aanpak. Hierbij moet eerst een projectteam worden samengesteld en moet er een gap-analyse worden uitgevoerd om te bepalen wat er nodig is om aan de vereisten van ISO 27001 te voldoen.

Vervolgens moet er een ISMS worden opgezet en geïmplementeerd, waarbij de Plan-do-check-act-cyclus, risicomanagement en beveiligingscontroles centraal staan. Tot slot moet er regelmatig worden geëvalueerd en verbeterd om ervoor te zorgen dat het ISMS effectief blijft.

Hoe wordt ISO 27001 gecertificeerd?

ISO 27001-certificering wordt uitgevoerd door onafhankelijke certificeringsinstanties. Deze instanties voeren een audit uit om te bepalen of de organisatie voldoet aan de vereisten van ISO 27001 en of het ISMS effectief is geïmplementeerd en wordt onderhouden.

Als de organisatie slaagt voor de audit, wordt er een certificaat afgegeven dat drie jaar geldig is. Tussentijds vinden er regelmatig surveillance-audits plaats om te controleren of het ISMS nog steeds effectief is en aan de vereisten van ISO 27001 voldoet.

WAT is het VERSCHIL tussen ISO 27001 & ISO 27002?


In dit artikel hebben we uitgelegd wat de pijlers van ISO 27001 zijn. Het is belangrijk om te begrijpen dat deze pijlers de basis vormen voor een succesvolle implementatie van informatiebeveiliging in een organisatie.

De eerste pijler, de context van de organisatie, gaat over het begrijpen van de interne en externe factoren die van invloed zijn op de informatiebeveiliging. Het is belangrijk om de huidige situatie en risico’s te begrijpen voordat er maatregelen worden genomen.

De tweede pijler, leiderschap, gaat over het creëren van een cultuur van informatiebeveiliging binnen de organisatie. Het is belangrijk dat het management betrokken is en het belang van informatiebeveiliging begrijpt, zodat de hele organisatie zich bewust is van de risico’s en maatregelen.

De derde pijler, continue verbetering, gaat over het regelmatig evalueren en verbeteren van het informatiebeveiligingsbeleid en de maatregelen. Het is belangrijk om te blijven leren en te groeien om de informatiebeveiliging up-to-date te houden en te blijven voldoen aan de eisen van de norm.

Door rekening te houden met deze drie pijlers, kunnen organisaties een effectief informatiebeveiligingsbeleid implementeren en hun waardevolle informatie beschermen.

Begin vandaag nog met jouw Online ISO Pakket!

 de standaard voor kwaliteit management

de norm voor ITIL service management processen

Information Security Management Systems (isms)

beheer milieurisico’s en de impact op de organisatie