In de wereld van risicomanagement is ISO 31000 een referentiekader dat breed wordt gebruikt. Deze internationale standaard biedt een gemeenschappelijke taal, aanpak en proces voor het beheren van risico’s. En als je je afvraagt hoeveel principes er in ISO 31000 staan, dan ben je hier op de juiste plek!

ISO 31000 bevat 11 principes die zijn ontworpen om organisaties te helpen effectiever risico’s te identificeren, beoordelen, beheersen en monitoren. Elk principe is uniek en kritisch voor het succesvol implementeren van een risicomanagementprogramma. Laten we eens kijken naar deze principes en begrijpen waarom ze zo belangrijk zijn voor organisaties in elke branche.

Hoeveel principes staan er in ISO 31000?

Hoeveel principes staan er in ISO 31000?

ISO 31000 is de internationale norm voor risicomanagement. Het biedt een raamwerk voor het beheren van risico’s in organisaties van elke omvang en sector. Het is belangrijk om te weten hoeveel principes er in ISO 31000 staan om risico’s op een gestructureerde en effectieve manier te kunnen beheren.

Principes van ISO 31000

ISO 31000 bevat elf principes voor risicomanagement, die hieronder worden beschreven:

 1. Integriteit: Het risicomanagementproces moet worden uitgevoerd met eerlijkheid, transparantie en professionele ethiek.
 2. Mandaat en betrokkenheid: Het management moet het risicomanagementproces ondersteunen en ervoor zorgen dat de organisatie de nodige middelen heeft om het te implementeren en te onderhouden. Bovendien moet het management de verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van de belangrijkste risico’s.
 3. Risicobeheersingskader: Het risicomanagementproces moet worden geïntegreerd in de bedrijfsprocessen, -structuren en -culturen van de organisatie.
 4. Risicobeoordeling: Risico’s moeten op een systematische, gestructureerde en uniforme manier worden beoordeeld.
 5. Risicorespons: Er moeten passende maatregelen worden genomen om de risico’s te beheersen of te verminderen.
 6. Communicatie: Communicatie en raadpleging zijn essentieel voor een effectief risicomanagementproces.
 7. Monitoring en beoordeling: Het risicomanagementproces moet regelmatig worden gecontroleerd en geëvalueerd om de effectiviteit ervan te waarborgen.
 8. Documentatie en verslaglegging: Het risicomanagementproces moet worden gedocumenteerd en gerapporteerd aan alle belanghebbenden.
 9. Continue verbetering: Het risicomanagementproces moet voortdurend worden verbeterd op basis van leermomenten en feedback.
 10. Maatwerk: Het risicomanagementproces moet worden aangepast aan de specifieke behoeften en doelstellingen van de organisatie.
 11. Human factors en cultuur: Het risicomanagementproces moet rekening houden met de menselijke factoren en de organisatiecultuur.

Deze principes bieden een kader voor een effectief risicomanagementproces.

Voordelen van ISO 31000

ISO 31000 biedt verschillende voordelen voor organisaties die het implementeren, zoals hieronder beschreven:

 • Verbeterde besluitvorming: ISO 31000 biedt een gestructureerde aanpak voor het beheren van risico’s, waardoor organisaties betere beslissingen kunnen nemen.
 • Verbeterde reputatie: ISO 31000 toont aan dat een organisatie zich bewust is van de risico’s en deze op een effectieve manier beheert, wat kan leiden tot een verbeterde reputatie bij belanghebbenden.
 • Verbeterde efficiëntie: ISO 31000 kan leiden tot een efficiëntere werking van de organisatie door het verminderen van herstelwerkzaamheden en het vermijden van problemen.
 • Verhoogde winstgevendheid: ISO 31000 kan leiden tot een verbeterde financiële prestaties door het verminderen van kosten en het identificeren van nieuwe opportuniteiten.

Verschil tussen ISO 31000 en andere normen

ISO 31000 is niet de enige norm voor risicomanagement. Er zijn andere normen die vergelijkbaar zijn, zoals COSO ERM en ANSI/ASSE Z690.1. Hieronder staan enkele verschillen tussen ISO 31000 en deze normen:

Norm ISO 31000 COSO ERM ANSI/ASSE Z690.1
Doel Beheer van risico’s Beheer van enterprise risico’s Beheer van risico’s
Scope Alle soorten organisaties Vooral gericht op grote ondernemingen Alle soorten organisaties
Principes 11 8 17
Implementatie Flexibel en aanpasbaar aan de organisatie Specifiek voor grote ondernemingen Flexibel en aanpasbaar aan de organisatie

ISO 31000 is flexibel en kan worden aangepast aan de behoeften van elke organisatie, terwijl COSO ERM en ANSI/ASSE Z690.1 meer gericht zijn op grote ondernemingen.

Conclusie

ISO 31000 biedt een gestructureerde aanpak voor het beheren van risico’s in organisaties van elke omvang en sector. Het bevat elf principes voor risicomanagement, die kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften en doelstellingen van de organisatie. ISO 31000 biedt verschillende voordelen, zoals verbeterde besluitvorming, verbeterde reputatie, verbeterde efficiëntie en verhoogde winstgevendheid. Het is belangrijk voor organisaties om te weten hoeveel principes er in ISO 31000 staan om risico’s op een gestructureerde en effectieve manier te kunnen beheren.

Frequently Asked Questions

Wat zijn de principes van ISO 31000?

ISO 31000 is gebaseerd op 11 principes die helpen bij het beheren van risico’s. Deze principes zijn:

1. Risicomanagement creëert en beschermt waarde.
2. Risicomanagement is een integraal onderdeel van alle organisatieprocessen.
3. Risicomanagement is expliciet, gestructureerd en op maat gemaakt voor de organisatie.
4. Risicomanagement is gebaseerd op de beste beschikbare informatie.

5. Risicomanagement houdt rekening met menselijke en culturele factoren.
6. Risicomanagement is transparant en inclusief.
7. Risicomanagement is dynamisch, iteratief en reageert op veranderingen.
8. Risicomanagement is op maat gemaakt.
9. Risicomanagement neemt de context van de organisatie in overweging.
10. Risicomanagement omvat het beoordelen van kansen en risico’s.
11. Risicomanagement is continu verbeterend en verbetert de besluitvorming.

Hoe kan ISO 31000 worden geïmplementeerd in een organisatie?

Om ISO 31000 in een organisatie te implementeren, moet er een risicomanagementproces worden opgesteld dat past bij de organisatie. Dit omvat het identificeren van risico’s, het beoordelen van de risico’s, het beheersen van de risico’s en het monitoren en herzien van het risicomanagementproces. Het is belangrijk om de context van de organisatie, inclusief de interne en externe factoren, in overweging te nemen bij het implementeren van ISO 31000. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat het risicomanagementproces continu wordt verbeterd en aangepast aan veranderingen in de organisatie of de omgeving.

Wat zijn de voordelen van het implementeren van ISO 31000?

Het implementeren van ISO 31000 kan verschillende voordelen bieden, waaronder het verbeteren van de besluitvorming, het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van processen, het verminderen van onzekerheid en het verminderen van de kosten en verliezen als gevolg van risico’s. Het kan ook helpen bij het verbeteren van de communicatie en samenwerking binnen de organisatie en het vergroten van het vertrouwen van belanghebbenden.

Hoe kan een organisatie de effectiviteit van het risicomanagementproces meten?

Om de effectiviteit van het risicomanagementproces te meten, kan een organisatie prestatie-indicatoren (PI’s) gebruiken die zijn gerelateerd aan risico’s. Deze PI’s kunnen worden gebruikt om te beoordelen of de organisatie de doelstellingen van het risicomanagementproces bereikt en om te identificeren waar verdere verbeteringen nodig zijn. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de PI’s relevant zijn voor de organisatie en dat ze worden gecommuniceerd naar belanghebbenden.

Wat is het verschil tussen ISO 31000 en andere risicomanagementnormen?

ISO 31000 is een algemene norm voor risicomanagement die kan worden toegepast op elke organisatie, ongeacht de grootte, sector of locatie. Andere risicomanagementnormen, zoals ISO 22301 voor bedrijfscontinuïteitsbeheer of ISO 27001 voor informatiebeveiliging, zijn meer gespecialiseerde normen die zich richten op specifieke risico’s of gebieden. ISO 31000 biedt een raamwerk voor risicomanagement dat kan worden gebruikt om andere normen en richtlijnen te ondersteunen.

Risk Principles – ISO 31000 – Putting Risk in its Place


In totaal zijn er 11 principes in ISO 31000. Deze principes zijn ontwikkeld om organisaties te helpen bij het implementeren van een effectief risicobeheerproces. Het begrijpen van deze principes is essentieel voor het opbouwen van een solide basis voor risicobeheer.

Deze principes omvatten het creëren van een gestructureerd en samenhangend raamwerk voor risicobeheer, het betrekken van belanghebbenden bij het proces, en het identificeren en beoordelen van risico’s op een systematische en consistente manier. Andere belangrijke principes zijn onder meer het nemen van risico’s in overweging bij het nemen van beslissingen, het monitoren van en het reageren op veranderingen in risico’s, en het continu verbeteren van het risicobeheerproces.

Het implementeren van deze principes kan organisaties helpen om risico’s beter te begrijpen en te beheren, en om hun doelen en strategieën effectiever te realiseren. Door te zorgen voor een gestructureerde en consistente aanpak van risicobeheer, kunnen organisaties hun veerkracht vergroten en beter voorbereid zijn op toekomstige uitdagingen.

Begin vandaag nog met jouw Online ISO Pakket!

 de standaard voor kwaliteit management

de norm voor ITIL service management processen

Information Security Management Systems (isms)

beheer milieurisico’s en de impact op de organisatie